thiet-ke-web-gia-re

Ứng dụng hiển thị ảnh trên Smartphone

Đầu tiên chúng ta tiến hành tạo một project mới Slider01 sau đó mở activity_main.xml và code như sau :Screen Shot 2015-06-22 at 1.02.02 PM

 Tiến hành tạo mới layout row.xml với nội dung :

Screen Shot 2015-06-22 at 1.08.05 PM

Mở MainActivity.java và code như sau :

package com.example.mac.slider01;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.CursorLoader;
import android.database.Cursor;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.provider.MediaStore;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.CursorAdapter;
import android.widget.GridView;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.SimpleCursorAdapter;
import android.widget.Toast;

import java.io.LineNumberReader;


public class MainActivity extends Activity {
  final Uri sourceUri = MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
  final Uri thumbUri = MediaStore.Images.Thumbnails.EXTERNAL_CONTENT_URI;
  final String thumb_IMAGE_DATA = MediaStore.Images.Thumbnails.DATA;
  final String thumb_IMAGE_ID = MediaStore.Images.Thumbnails.IMAGE_ID;
  private GridView myGridView;
  private MyAdapter mySimpleCursorAdapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    myGridView = (GridView) findViewById(R.id.gridView);
    String[] from = {MediaStore.MediaColumns.TITLE};
    int[] to = {android.R.id.text1};
    CursorLoader cursorLoader = new CursorLoader(this,sourceUri,null,null,null, MediaStore.Images.Media.TITLE);
    Cursor cursor = cursorLoader.loadInBackground();
    mySimpleCursorAdapter= new MyAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, cursor, from, to, CursorAdapter.FLAG_REGISTER_CONTENT_OBSERVER);

    myGridView.setAdapter(mySimpleCursorAdapter);

    AdapterView.OnItemClickListener myOnItemClickListener = new AdapterView.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> arg0,View view,int position,long arg3) {
        Cursor cursor = mySimpleCursorAdapter.getCursor();
        cursor.moveToPosition(position);
        int int_ID = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MediaStore.Images.Media._ID));
        getThumbnail(int_ID);
      }
    };

    myGridView.setOnItemClickListener(myOnItemClickListener);
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
  public Bitmap getThumbnail(int int_ID)
  {
    String[] thumbColumn = {thumb_IMAGE_DATA,thumb_IMAGE_ID};
    CursorLoader thumbCursorLoader = new CursorLoader(this,thumbUri,thumbColumn,thumb_IMAGE_ID+"="+int_ID,null,null);
    Cursor thumbCursor = thumbCursorLoader.loadInBackground();
    Bitmap thumbBitmap = null;
    if(thumbCursor.moveToFirst())
    {
      int thColumnIndex = thumbCursor.getColumnIndex(thumb_IMAGE_DATA);
      String thumbPath = thumbCursor.getString(thColumnIndex);
      Toast.makeText(getApplicationContext(),thumbPath,Toast.LENGTH_LONG).show();
      thumbBitmap = BitmapFactory.decodeFile(thumbPath);

      AlertDialog.Builder thumbDialog = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
      ImageView thumbView = new ImageView(MainActivity.this);
      thumbView.setImageBitmap(thumbBitmap);
      LinearLayout layout = new LinearLayout(MainActivity.this);
      layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
      layout.addView(thumbView);
      thumbDialog.setView(layout);
      thumbDialog.show();
    }
    else
    {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"No thumbnail",Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
    return thumbBitmap;
  }

  public class MyAdapter extends SimpleCursorAdapter
  {
    private Cursor myCursor;
    private Context myContext;

    MyAdapter(Context context, int layout, Cursor c, String[] from, int[] to, int flag) {
      super(context, layout, c, from, to, flag);
      myCursor = c;
      myContext = context;
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
      View row = convertView;
      if (row == null) {
        LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
        row = inflater.inflate(R.layout.row, parent, false);
      }
      ImageView thumbv = (ImageView) row.findViewById(R.id.thumbnail);
      //move to next image
      myCursor.moveToPosition(position);
      int myID = myCursor.getInt(myCursor.getColumnIndex(MediaStore.Images.Media._ID));
      String[] thumbColumns = {thumb_IMAGE_DATA, thumb_IMAGE_ID};
      CursorLoader thumbCursorLoader = new CursorLoader(myContext, thumbUri, thumbColumns, thumb_IMAGE_ID + "=" + myID, null, null);
      Cursor thumbCursor = thumbCursorLoader.loadInBackground();
      Bitmap myBitmap = null;
      if (thumbCursor.moveToFirst()) {
        int thColumnIndex = thumbCursor.getColumnIndex(thumb_IMAGE_DATA);
        String thumbPath = thumbCursor.getString(thColumnIndex);
        myBitmap = BitmapFactory.decodeFile(thumbPath);
        thumbv.setImageBitmap(myBitmap);
      }
      return row;
    }
  }
}

 


Chèn thêm code permission vào AndroidManifest.xml như sau :

Screen_Shot_2015-06-22_at_1_14_09_PM

 

Vậy là ok bây giờ các bạn có thể chạy thử app rồi đó

Một vài hình ảnh sau khi chạy thành công :

 

Add Comment