Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Tổng hợp các phím tắt Google Docs giúp thao tác nhanh hơn

 

Phím Tắt Cho Các Thao Tác Chung:

Ctrl + A: Chọn tất cả

Ctrl + C: Sao chép

Ctrl + V: Dán

Ctrl + X:     Cắt

Ctrl + Z: Quay lui

Ctrl + Shift + Z:    Thực hiện lại (ngược với Ctrl + Z)

Ctrl + P:     In

Ctrl + S:     Lưu

Ctrl + /:      Mở bảng phím tắt

Phím Tắt Để Định Dạng Đoạn Văn:

Ctrl + ]           Thụt vào đầu đoạn.

Ctrl + [           Thụt ra đầu đoạn.

Ctrl + Alt + 0    Xóa định dạng.

Ctrl + Alt + [1-6]    Tạo heading.

Ctrl + Shift + L      Căn trái

Ctrl + Shift + E   Căn giữa

Ctrl + Shift + R      Căn phải

Ctrl + Shift + J      Căn đều 2 bên

Ctrl + Shift + 7      Danh sách được đánh số

Ctrl + Shift + 8      Danh sách có đánh dấu đầu dòng

Alt + Shift +  mũi tên lên/ xuống    Chọn đoạn trên hoặc dưới

Phím Tắt Cho Các Tác Vụ:

Ctrl + F    Tìm

Ctrl + G    Tìm lại

Ctrl + Shift +  G    Tìm trở về trước

Ctrl + H               Tìm và thay thế

Ctrl + Alt + Shift + G    Mở lịch sử sửa đổi

Ctrl + Alt + Shift + I      Mở công cụ tìm kiếm

Ctrl + Shift + Y    Định nghĩa từ được chọn

Ctrl + Shift + C    Đếm số từ

Ctrl + Shift + K    Chuyển sang chế độ Input

Phím Tắt Mở Menu:

Alt + /                  Tìm menu

Ctrl + Shift + X    Menu ngữ cảnh

Với google chrome: Alt + F

Với trình duyệt khác: Alt + Shift + F    Mở menu File

Với google chrome: Alt + E

Với trình duyệt khác: Alt + Shift + E    Mở menu Edit

Với google chrome: Alt + V

Với trình duyệt khác: Alt + Shift + V    Mở menu View

Với google chrome: Alt + I

Với trình duyệt khác: Alt + Shift + I      Mở menu Insert

Với google chrome: Alt + O

Với trình duyệt khác: Alt + Shift + O    Mở menu Format

Với google chrome: Alt + T

Với trình duyệt khác: Alt + Shift + T    Mở menu Tools

Với google chrome: Alt + B

Với trình duyệt khác: Alt + Shift + B    Mở menu Table

Với google chrome: Alt + H

Với trình duyệt khác: Alt + Shift + H    Mở menu Help

Ctrl + Alt + Shift + K                              Mở menu Input Tools

Shift + chuột phải                                 Hiển thị menu ngữ cảnh của trình duyệt

Phim Tắt Di Chuyển Trong Bảng:

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn S    Di chuyển đến đầu bảng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn D    Di chuyển đến cuối bảng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn N rồi nhấn T    Di chuyển đến bảng kế tiếp

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn P  rồi nhấn T   Di chuyển về bảng trước đó

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn I      Di chuyển đến cột đầu tiên

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn K Di chuyển đến cột cuối cùng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn B    Di chuyển đến cột tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn V    Di chuyển về cột trước đó

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn J    Di chuyển đến hàng đầu tiên

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn L    Di chuyển đến hàng cuối cùng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn M   Di chuyển đến hàng tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn G    Di chuyển về hàng trước đó

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn E    Thoát bảng

 

Phím Tắt Để Định Dạng Văn Bản:

Ctrl + B:    In đậm

Ctrl + I:      In nghiêng

Ctrl + U:    Gạch chân

Alt + Shift + 5:    Gạch ngang

Ctrl + “.”:    Chỉ số trên

Ctrl + “,”:    Chỉ số dưới

Ctrl + Alt + C:    Sao chép định dạng

Ctrl + Alt + V:     Dán định dạng

Ctrl + :               Xóa định dạng

Phím Tắt Trong Khi Sửa Đổi Hình Ảnh Hoặc Bản Vẽ:

Ctrl + Alt +  K    Đổi kích thước lớn hơn

Ctrl + Alt +  J    Đổi kích thước nhỏ hơn

Phím Tắt Để Chỉnh Sửa Và Truy Cập Bình Luận Hoặc Chú Thích:

Ctrl + Alt +  M    Thêm bình luận

Ctrl + Alt +  Shift + A    Mở chủ đề thảo luận

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn C    Nhập bình luận hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn C    Di chuyển tới bình luận tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn C    Di chuyển tới bình luận sau

Ctrl + Alt +  F    Thêm chú dẫn

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn F    Nhập chú dẫn hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn F    Di chuyển tới chú dẫn tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn F    Di chuyển tới chú dẫn sau

Phím Tắt Di Chuyển Xung Quanh Tài Liệu:

Fn + mũi tên lên          Lên đầu trang

Fn + mũi tên xuống    Về cuối trang

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn O rồi nhấn H    Mở header

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn O rồi nhấn F    Mở footer

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn H    Di chuyển đến heading tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn H    Di chuyển về heading trước

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn [1-6]    Di chuyển đến heading [1-6]

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn [1-6]    Di chuyển về heading [1-6]

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn G    Di chuyển đến media tiếp theo (ảnh hoặc bản vẽ)

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn G    Di chuyển về media trước (ảnh hoặc bản vẽ)

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn O    Di chuyển đến danh sách tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn O    Di chuyển về danh sách trước

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn I    Di chuyển đến mục kế tiếp trong danh sách hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn I    Di chuyển về mục trước đó trong danh sách hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn L    Di chuyển đến liên kết tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn L    Di chuyển về liên kết trước đó

Ctrl + ‘    Di chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo

Ctrl + ;    Di chuyển đến lỗi chính tả trước đó

Phím Tắt Điều Hướng:

Esc                                                               Trở về vị trí con trỏ

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn P    Di chuyển vị trí con trỏ lên popup

Ctrl + Alt + Shift + M                                 Di chuyển lên trên ứng dụng

Shift + Esc                                                 Chat

Ctrl + Shift + Esc                                         Vị trí con trỏ có chứa trang web

No Comments

Comments are closed.

To Top